تبلیغات
کیمیا - و این آغاز انسان بود...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

و این آغاز انسان بود...

پنجشنبه 12 فروردین 1389


از بهشت که بیرون آمد، دارایی اش فقط یک سیب بود. سیبی

که به وسوسه آن چیده بود و مکافات این وسوسه، هبوط بود.

فرشته ها گفتند: تو بی بهشت، می میری. زمین جای تو

نیست. زمین همه ظلم است و فساد. انسان گفت: اما من به

خودم ظلم کرده ام. زمین تاوان ظلم من است. اگر خداوند

چنین می خواهد ...

خداوند گفت: برو و آگاه باش جاده ای که تو را دوباره به بهشت

می رساند، از زمین می گذرد؛ زمینی آکنده از شر و خیر،

آکنده از حق و باطل،از خطا و صواب؛و اگر خیر و حق پیروز شد،

تو بازخواهی گشت. و فرشته ها همه گریستند؛ اما انسان نرفت.

انسان نمی توانست برود. انسان بر درگاه بهشت وامانده بود.

می ترسید و مردد بود.

و آن وقت خداوند چیزی به انسان داد. چیزی که هستی را

مبهوت کرد و کائنات را به غبطه واداشت. انسان دستهایش را

گشود و خدا به او «اختیار» داد.

خدا گفت: حال انتخاب کن. زیرا که تو برای انتخاب کردن آفریده

شدی. برو و بهترین را برگزین که بهشت، پاداش به گزیدن

توست. عقل و دل و هزاران پیامبر نیز با تو خواهند آمد، تا تو

بهترین را برگزینی. و آنگاه انسان زمین را انتخاب کرد، رنج و

صبوری را.

و این آغاز انسان بود ...
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس