تبلیغات
کیمیا - زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

جمعه 29 بهمن 1389


زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست 

درحق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش 

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمتست

 کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب 

کاندرین طغرا نشان حسبه لله نیست

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو 

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود   

خود فروشان را به کوی میفروشان راه نیست

هرچه هست از قامت نا ساز بی اندام ماست

 ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دایمست

 ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست

 عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس