تبلیغات
کیمیا - درد، نام دیگر من است
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

درد، نام دیگر من است

پنجشنبه 12 آذر 1388


دردهای من

جامه نیستند
تا ز تن در آورم
چامه و چکامه نیستند
تا به رشته ی سخن درآورم
نعره نیستند
تا ز نای جان بر آورم

دردهای من نگفتنی
دردهای من نهفتنی است
...

من ولی تمام استخوان بودنم
لحظه های ساده ی سرودنم

درد می کند
انحنای روح من
شانه های خسته ی غرور من
تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است
کتف گریه های بی بهانه ام
بازوان حس شاعرانه ام
زخم خورده است
...

دفتر مرا
دست درد می زند ورق
شعر تازه ی مرا
درد گفته است
درد هم شنفته است
پس در این میانه من
از چه حرف می زنم؟

درد، حرف نیست
درد، نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا کنم؟

"قیصر امین پور"
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس