تبلیغات
کیمیا - عشق...
کیمیا ی عشق از هر عنصری طلا می سازد کافی است آن را در قلب خود بیابیم

عشق...

پنجشنبه 17 دی 1388


روزی مردی عقربی رادید که درون آب دست وپا می زند. او تصمیم گرفت عقرب رانجات دهد، اما عقرب انگشت اورا نیش زد. مرد بازهم سعی کرد تا عقرب را ازآب بیرون بیاورد، اما عقرب بار دیگراورا نیش زد. رهگذری اورا دیدوپرسید: "برای چه عقربی را که نیش می زند، نجات می دهی". مرد پاسخ داد: "این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم"

"نیش عقرب نه از ره کینه است            مقتضای طبیعتش این است"

 

 
ردپا : نظرات
به قلم : صدف

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس